cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Subvencija


Uputstvo za ostvarivanje prava na subvenciju

Skupština Grada Beograda je na sednici održanoj 21.01.2015.godine donela ODLUKU o pravu na nadoknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno lice ili fizičko lice tj. privatne predškolske ustanove sa verifikacijom Ministarstva Prosvete RS, koja je objavljena u Službenom listu Grada Beograda broj 2/2015.

Pravo na nadoknadu dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi tj. Subvenciju imaju roditelji/staratelji koji su državljani republike Srbije, čija su deca prijavljena na teritoriji Grada Beograda i čije dete na konkursu za državni vrtić nije dobilo mesto u državnom vrtiću.

U predškolsku Ustanovu Step by Step možete upisati dete sa bilo koje opštine.

Prema dinamici koja je planirana od strane Sekretarijata, procedura je sledeća:

  • Svi roditelji koji su zainteresovani za subvenciju neophodno je da konkurišu za mesto u državni vrtić
  • Svi roditelji čija deca nisu dobila mesto u državnom vrtiću, iz vrtića gde su konkurisali treba da preuzmu odbijenicu.
  • Roditelji čija deca dobiju mesto u državnom vrtiću mogu da prihvate mesto u državnom vrtiću ili da se upišu u privatni vrtić, ali BEZ MOGUĆNOSTI DA KORISTE SUBVENCIJU.
  • Sa potvrdom da dete nije upisano u državni vrtić roditelji dolaze u privatnu predškoslku ustanovu Step by Step i sa ustanovom potpisuju UGOVOR o prijemu deteta u vrtić, prema tržišnim uslovima prema kojima Ustanova inače posluje.
  • Roditelj će prema UGOVORU koji je potpisao sa privatnom predškolskom ustanovom izmirivati svoje obaveze i plaćaće cenu koja je dogovorena Ugovorom. Roditelj od prvog dana upisa plaća Ustanovi punu cenu.
  • Zahtev za subvenciju roditelj podnosi organizacionoj jedinici GU Beograd nadležnoj za poslove iz oblasti obrazovanja i dečije zaštite, na jedinstvenom obrascu koji je objavljen na njihovom sajtu, ili se može preuzeti na njihovoj pisarnici.

Uz Zahtev roditelj prilaže:

  • Potvrdu iz državnog vrtića da dete nije upisano zbog nedovoljnih kapaciteta tj. odbijenicu;
  • Izvod iz matične knjige rođenih za dete/rešenje nadležnog centra za socijalni rad o statusu staratelja, usvojitelja, hranitelja;
  • Uverenje o državljanstvu;
  • Fotokopija lične karte – očitana;
  • Potvrdu o stalnom nastanjenju ili potvrdu Komesarijata za izbegla i raseljena lica;
  • Ugovor sa privatnom predškolskom ustanovom Step by Step.
  • Visina sredstava subvencije je sledeća:
Cena vrtića > 27.700,00 Cena vrtića < 27.700,00
Roditelj plaća Do cene vrtića 5.540,00
Grad plaća 22.160,00 dinara Do cene vrtića
Subvencija će se isplaćivati iz budžeta Grada Beograda i biće isplaćena NA LIČNI RAČUN RODITELJA prema Rešenju koje roditelj bude dobio, za prethodni mesec, uz potvrdu predškolske ustanove o dolaznosti deteta u toku tog meseca.

Sve dodatne informacije zainteresovani roditelji će moći da dobiju u:

  • Gradskom sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu
  • Privatnoj predškolskoj ustanovi koju odaberu za svoje dete